Infrastruktura

I. Typy měřících stanic ICOS

Atmosférická stanice

Poskytuje měření koncentrací skleníkových plynů a jejich toků, zkoumá vliv atmosférických aerosolů na procesy globální klimatické změny, a dále vliv globální změny klimatu na čistotu ovzduší a dálkový transport atmosférických polutantů. Základem je vysoká meteorologická věž (typicky nad 100 m), která provádí měření v mezní vrstvě atmosféry na regionální a globální úrovni.
Kontinuálně se zde měří koncentrace CO2, CH4, CO v profilu věže, v nejvyšším bodě pak CO2, CH4, N2O, SF6, CO, H2, 13C a 18O v CO2 a 14C. Dalšími parametry jsou teplota vzduchu, relativní vlhkost, směr a rychlost větru, atmosférický tlak a výška mezní vrstvy atmosféry. Doporučené parametry jsou kontinuální měření 222Rn, N2O, poměru O2 / N2, a pravidelný týdenní odběr vzorků stabilních izotopů CH4.

Ekosystémová stanice

Poskytuje průběžné údaje o tocích skleníkových plynů (CO2, H2O, u vybraných ekosystémů také CH4 a N2O) a tocích latentního a zjevného tepla mezi studovanými ekosystémy a atmosférou. Základním vybavením je meteorologická věž vysoká až několik desítek metrů (podle vzrůstu ekosystému) s eddy-kovariančním systémem. Kontinuálně se zde měří meteorologické parametry, jako je radiace (krátkovlnné i dlouhovlnné záření), teplota, tlak, rychlost a směr větru a srážky. Dále jsou sledovány vlastnosti půdy (teplota, vlhkost, tok tepla do půdy a také chemické vlastnosti) a biomasy (index listové blochy, množství biomasy a její přírůst).

Oceánická stanice

Měří toky skleníkových plynů mezi hladinou oceánu a atmosférou z lodí nebo ukotvených plošin.

II. Společná centrální infrastruktura ICOS

  • Centrální analytická laboratoř – provádí přesné kalibrace a analýzy vzorků vzduchu, včetně analýzy radioaktivního uhlíku
  • Tématická centra (Atmosférické, Ekosystémové, Oceánické) – provádí kontrolu kvality naměřených dat z jednotlivých typů stanic a jejich základní vyhodnocování jednotnými postupy
  • Uhlíkový portál – centrální databáze všech dat přístupná konečným uživatelům, obsahující jak validovaná změřená data, tak i ucelené výstupy, například ve formě specializovaných map a pravidelných zpráv.